Accident location map
Last updated: 22 August 2014
:04 APR 1963
:04:30
:Ilyushin 18
: 3,5 km (2.2 mls) SW of Urakhcha, Rybnaya Sloboda district, Tatarstan ()
Accident location
Map showing the approximate location of the accident [accuracy ].